İçeriğe Git Menüye Git

OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Opet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.opet.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem ve Araç Bilgisi kategorilerinde toplanan kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
  • Şirketimizden talep etmiş olduğunuz ürün ya da hizmetlerin sizlere sunulması için (örneğin akaryakıt ya da istasyon market alışverişlerinizde, mobil uygulamalarımıza kaydınız esnasında, Yakıtkart, Opet Kart gibi yan ürün veya hizmetleri tedarik ederken bu ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulması için)
  • Satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin tarafınıza teslimi için gerekmesi halinde,
  • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için,
  • Sipariş yönetimi ile ürün ve hizmetlerin sağlanması için,
  • Opet Kart aktivasyonunun sağlanması ile satış faaliyetlerinin yürütülmesi için,
  • Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi (örneğin sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişimlerin yapılması),
  • Tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerin yanıtlandırılması ve taleplerinize yönelik gerekli süreçlerinin gerçekleştirilmesi (örneğin hizmetlerimize yönelik geri bildirimlerinizin alınması),
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesi; talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi (örneğin katılım sağladığınız ödül, çekiliş, yarışma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; katıldığınız memnuniyet anketleri kapsamında geri bildirimlerinizin alınması),
  • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, bu kapsamda Şirket içi iş stratejilerinin planlanması.
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile Şirketimizin hukuksak ve ekonomik güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (örneğin ödeme işlemleri esnasında sahte ödemelerin engellenmesi için izlemelerin ve analizlerin yapılması, şüpheli satış işlemlerinin denetlenmesi)
  • Satış faaliyetlerinin takibinin ve denetiminin gerçekleştirilmesi için tedarikçilerle paylaşılması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin vergi mevzuatından ya da enerji piyasasına ilişkin mevzuattan doğan bildirimlerin yapılması ve kayıtların tutulması; veya yetkili kişi ve kurumlar tarafında yapılan bilgi ve belge taleplerinin yanıtlandırılması)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • Tüketici uyuşmazlıkları, davalar veya benzer uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması için.
 • Açık rızanıza ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak
  • Ürün ve hizmetlerimizin davranışlarınıza ve satın alma alışkanlıklarınıza göre özelleştirilmesi, size en uygun kampanya ve fırsatları sunabilmek adına müşteri profilinizin oluşturulması ve dahil olduğunuz üyeliğe özel Mavi Program faydalarının verilmesi ve uygulanması için (örneğin Opet Kart Programı kapsamında; dahil olduğunuz Temel, Full, Ultra üyeliklerinin belirlenmesi ve ilgili hizmet ve ürünlerin tarafınıza sunulması için)
  • Katılım sağladığınız kampanya, promosyon, yarışma ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için
  • İletişim tercihleriniz doğrulusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında doğrudan tarafınızla iletişimlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda bizlere sağlamış olduğunuz iletişim adreslerinize onayınız doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilmesi.
  • Sağladığımız mobil uygulama hizmetlerinin sunumu esnasında mobil uygulamalar içerisindeki belirli fonksiyonların çalıştığı bilişim teknolojileri sistemleri için teknik altyapı hizmetlerinden faydalanabilmeniz ve kişisel verilerinizin barındırılması için Google’a Google haritalar için ve Commencis Teknoloji Anonim Şirketi’ne ise push notification bildirimi için yurtdışına aktarılması,

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla; sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bayilerimiz, servislerimizle, teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlarla, ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla ve açık rızanız bulunması halinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalıştığımız iş ortaklarıyla paylaşabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağladığımız mobil uygulama hizmetlerinin sunumu esnasında mobil uygulamalar içerisindeki belirli fonksiyonları kullanmanız halinde bu fonksiyonların çalıştığı bilişim teknolojileri sistemleri için teknik altyapı hizmetlerinden faydalanabilmeniz ve kişisel verilerinizin barındırılması için açık rızanızı vermeniz halinde Google’a Google haritalar için ve Commencis Teknoloji Anonim Şirketi’ne ise push notification bildirimi için yurtdışına aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ortamda mobil uygulama, internet sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda bayilerimiz kanalıyla Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

5. İLGİLİ KİŞİNİN KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İlgili kişi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://opetwebcdn.azureedge.net/medium/document-file-14.vsf adresinden ulaşabileceğiniz Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirket'imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

OPET KART PROGRAM KOŞULLARI

1. Üye'nin, Opet Kart Programı'ndan faydalanması ve kazandığı puanları kullanabilmesi için Opet Kart Veri İşleme Rıza ile Ticari Elektronik İleti Onay Metni'ne onay vermesi ve cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 444678 Opet Müşteri Hizmetleri'ne bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program'ın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Opet Kart Programı sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Opet Kart Programı'nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Opet Müşteri Hizmetleri'ne bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program'da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.

2. Opet, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Opet Kart Programı şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, Opet tarafından belirlenen bir tarihte sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Opet Kart Programı'nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, puanlar vb.'den, çeşitli nedenlerle puan gibi imkanların Üye'ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Opet Kart Programı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.

3. Opet veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar halinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye'ye kazandırılan haklar Opet tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Opet'e bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Opet'in defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Opet tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Opet Kart Programı'na 18 yaşın üzerinde Türkiye'de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini, tüzel kişilerin de Opet kararı ile Program'a dahil edilebileceğini kabul eder.

15.11.2018 tarihinden itibaren Opet Kart ile Opet'te yapılan otogaz alışverişlerinden kazanılan puanların harcanabilmesi için kartın Aygaz Hizmet Hattı'ndan (444 4 999) aktive edilmesi gerekmektedir.

Paro Programı, çeşitli üye işyerleri ve diğer uygulamalar aracılığıyla üyelerine çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir müşteri memnuniyet programıdır. OPET Kart da Parolu bir karttır. Paro özelliği sayesinde; OPET Kart ile diğer Paro üye işyerlerinde puan kazanılıp harcanılabilir, ve Paro fırsatlarından yararlanılabilir. Paro üye işyerleri, kampanyalar ve Paro hakkında ayrıntılı bilgiye www.paro.com.tr adresinden ulaşılabilir. 15.11.2018 tarihinden itibaren Opet Kart'larla diğer Paro üye işyerlerinde yapılan alışverişlerden kazanılan puanlar, kart Paro Sadakat Programı için aktive edilmeden harcanamayacaktır. Kartın, Paro Sadakat Programı için kısa mesajla veya Paro Müşteri Hizmetleri'nden (444 7276) aktive edilmesi gerekmektedir.

Opet Kart dışındaki Paro üye işyerlerine ait Parolu Kartlar ile 15.11.2018 tarihinden itibaren Opet'te yapılan akaryakıt alışverişlerinden kazanılan puanlar, Parolu kartlar Opet Sadakat Programı için aktive edilmeden harcanamayacaktır. Parolu Kartın Opet Sadakat Programı için Opet Müşteri Hizmetleri (444 6738), Opet Online İşlemler veya Opet Mobil Uygulaması ile aktive edilmesi gerekmektedir.