İçeriğe Git Menüye Git

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. YANDEX ÖDEME AKIŞLARI AYDINLATMA METNİ


Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük A.Ş. (“Opet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Opet tarafından Yandex navigasyon uygulaması (“Uygulama”) üzerinden ödeme alınmasına ilişkin oluşturulan akışlar kapsamında toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve ilgili oldukları veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenecektir:
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; • Uygulama üzerinden sunulan ödeme akışının kullanılması, • Onay verilen ödemelere ilişkin tahsilatların gerçekleştirilmesi. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; • Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülükler doğrultusunda ödeme güvenliğinin sağlanması için mali kayıtların oluşturulması ve tutulması. Açık rızanıza dayalı olarak;
• Mobil ödeme akışında kullanılan uygulama ara yüzlerin sağlandığı sunucuların yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verilerinizin yurt dışında mukim Yandex Europe AG’e aktarılması.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Uygulama üzerinden ödeme akışları kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Opet tarafından yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirdiğiniz kredi kartınızı temin ettiğiniz bankaya, yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere ve açık rızanıza dayalı olarak Yandex Europe AG’ye Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, Uygulama üzerindeki bilgi giriş alanları vasıtasıyla elektronik ortamda toplanacaktır. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://opetwebcdn.azureedge.net/medium/document-file-14.vsf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak opet@opet.hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Opet talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Opet tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.