İçeriğe Git Menüye Git

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.WHATSAPP ÖDEME AKIŞLARI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük A.Ş. (“Opet”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Opet tarafından WhatsApp üzerinden ödeme alınmasına ilişkin oluşturulan akışlar (“WhatsApp akışları”) kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve ilgili oldukları hukuki gerekçelere dayalı olarak işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ödeme akışının kullanılması, bu kapsamda Opet Kart aktivasyonlarınızın ve Masterpass’teki kayıtlı kartlarınızın karşınıza getirilmesi için sorgulanması
 • Şirket tarafından sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin tahsil edilmesi.
 • Ödeme esnasında gerekli onay kodlarının tarafınıza iletilmesinin sağlanması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülükler doğrultusunda ödeme güvenliğinin sağlanması için mali kayıtların tutulması.

Açık rızanıza dayalı olarak;

 • Mobil ödeme akışında kullanılan sistemlerin yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışında mukim WhatsApp Inc.’e aktarılması.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

WhatsApp akışları kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Opet tarafından yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kredi kartınızı temin ettiğiniz bankanıza ve Opet’in ödeme hizmetleri aldığı iş ortağı kuruluşa, Mastercard Europe SA’e, Opet’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve Opet tarafından verilen talimatlar doğrultusunda veri işleme faaliyeti yürüten teknik altyapı tedarikçisi üçüncü taraflara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

WhatsApp akışlarının sunulduğu sunucuların yurt dışında olması sebebiyle sistemin kullanımı esnasında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak, WhatsApp Inc.’e aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, WhatsApp akışları üzerinden yapılan yazışmalar vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.opet.com.tr/medium/document-file-14.vsf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak opet@opet.hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Opet talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Opet tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.